Skip to content

Toramon ampumaradan säännöt

TORAMON AMPUMARATA-ALUEEN SÄÄNNÖT

Voimassaolo 23.7.2003 alkaen toistaiseksi (lisätty AH, rata F 27.10.2006)
Peruste Lapin lääninhallituksen ampumaradan perustamislupa 2.7.2003
Lapin LH:n ampumahiihtoradan perustamislupa 20.9.2006
Toramon radan ympäristölupa 10.12.2002
Toramon vuokrasopimus 19.5.2003
Toramon radan yhteistoimintasopimus

1 Yleistä Toramon ampumarata on tarkoitettu ampumaurheilun
harrastamiseen. Radalla ammutaan pienoiskivääri-, pistooli-, hirvija luodikkoammuntoja sekä järjestetään ampumakilpailuja ja
ampumahiihtokilpailuja.
Radalla liikkuvien on tarkasti noudatettava rataopasteissa
annettuja ohjeita ja kieltoja. Vain merkittyjä ajo- ja kulkureittejä
saa käyttää ja ratavalleille nousu on ehdottomasti kielletty
kaikkina aikoina. Kotieläimet on pidettävä kiinni rata-alueella.
Jokainen radalla liikkuja on omalta osaltaan vastuussa
turvallisuudesta ja ampumaurheilun jatkumisesta Toramolla.

2 Vastuualueet Lapin Ampujat ry on vuokralaisena vastuussa radan käyttöön
liittyvistä turvallisuus-, valvonta- ja ympäristöasioista.
Alueella sijaitsevien yksittäisten ampumaratojen hoito- ja
valvontatehtävät on yhteistoimintasopimuksessa jaettu
seuraavasti:
Pistoolirata 25 m (rata A) Lapin Ampujat ry
Pistoolirata 25 m (rata B) Rovaniemen Reserviläiset ry,
Rovaniemen Reserviupseerit ry
Hirvirata 75 m (rata C) Erä-Raja ry
Luodikkorata 150 m (rata D) Hirvenhiihtäjät, Rovaniemen
Reserviläiset ry,
Rovaniemen Reserviupseerit ry
Pienoiskiväärirata 50 m (rata E) Lapin Ampujat ry
Ampumahiihtorata 50 m (rata F) Ounasvaaran Hiihtoseura ry
Valvontavastuussa olevat yhdistykset antavat tarkentavia
ratakohtaisia ohjeita ja sääntöjä. Kullakin valvontavastuuyhdistyksellä on etuoikeus oman ratansa käyttöön.

3 Ampumaradat ja niillä sallitut ammunnat
Alueen kuusi ampumarataa ja niillä oleva laitteisto sekä sallitut
ammunnat on yksilöity sääntöjen liitteessä 1. Haulikkoammunta
on Toramon ampumaradalla kielletty.

4 Ratojen käyttöoikeudet ja ratojen varaus
Ampumarata-alueen radoilla saavat ampua Lapin Ampujat ry:n,
Erä-Raja ry:n, Rovaniemen Reserviläiset ry:n, Rovaniemen
Reserviupseerikerho ry:n, Hirvenhiihtäjien ja OH /ampumahiihtäjät
ry:n jäsenet. Jos jäsen tuo mukanaan vieraan, on jäsen vieraasta
vastuussa.
Edellä mainittuihin yhdistyksiin kuulumattomien ampujien on
neuvoteltava radan käytöstä kyseeseen tulevan ampumaradan
valvontavastuuyhdistyksen kanssa. Kukin valvontavastuuyhdistys
nimeää henkilöt, joilta saa tarvittavat tiedot ja ohjeet. Luettelo
henkilöistä pannaan radan ilmoitustaululle.
Taululaitteiden käyttöoikeus on vain koulutuksen saaneilla
henkilöillä. Kaikkien ampumarata-alueella liikkuvien on tarvittaessa kyettävä
todistamaan henkilöllisyytensä ja selvittämään radalla olonsa
peruste.
Toramon ampumaradan käyttäjä on korvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta. Teon luonteesta riippuen tapaukset
ilmoitetaan myös poliisille.

5 Käyttöajat Ampuma-ajat ovat ma – la klo 08.00 – 21.00 ja su klo 12.00 –
20.00. Sunnuntaina ammuttavissa kilpailuissa ja hirvikoeammunnoissa aloitusajankohta saa olla klo 09.00.

6 Varomääräykset ja ampumasäännöt
Toramon ampumaradalla on noudatettava Suomen Ampumaurheiluliiton (SAL) sääntöjä ja Suomen Metsästäjäliiton sääntöjä,
Suomen Ampumahiihtoliiton sekä Reserviläisurheiluliiton
määräyksiä aseiden ja ampumatarvikkeiden käsittelystä ja
ammuntojen suorittamisesta.
Ennen ammunnan alkua on nostettava varolippu/sytytettävä
varoitusvalo kyseisen radan salkoon/varolamppuun ja Toramon
ampumaradan opastuksen varosalkoon. Päälipputanko on
varattu Suomen lipulle.
Kaikilla ampumapaikoilla on käytettävä kuulosuojaimia. Myös
suojalasien käyttö ammunnan aikana on suositeltavaa.
Kun radalla on enemmän kun yksi ampuja, on radalle nimettävä
ammunnan johtaja. Ammunnan johtaja vastaa asianmukaisista
ratakomennoista ja valvoo rataturvallisuutta.
Ammunnan johtajan tulee varmistua ennen ammunnan alkua,
ettei kukaan ampuja suuntaa asetta ja ammu taustapenkan yli.
Millään Toramon radalla ei saa suorittaa sarjatuliammuntoja.

7 Ampumaradan aukiolo ja tapahtumien kirjaus
Rata-alueen portit pidetään lukittuna. Ohjelmaan merkittyjen
valvottujen tilaisuuksien ajaksi portti voidaan jättää lukitsematta.
Tilaisuuden valvoja huolehtii rata-alueen tyhjenemisestä ja portin
sulkemisesta.
Radan käyntivihko on Opastuksen (liite 2) ilmoitustaulun
laatikossa. Ohjelmaan merkityn tapahtuman valvoja kuittaa
osallistujat. Muina aikoina rataa käyttävät ampujat kirjoittavat
kukin nimensä käyntivihkoon ja merkitsevät radan, jota käyttävät.
Merkintä tehdään ennen ammunnan aloittamista. Poistuessa
radalta vihkoon merkitään lähtöaika.

8 Ensiapu Radan ilmoitustaululla on Lapin keskussairaalan puhelinnumero.
Muuten ampumakilpailun tai tilaisuuden järjestäjä varaa ensiavun
omien kilpailusääntöjensä mukaan.

9 Jätehuolto ja laitteistohuolto
Rata on ammunnan jälkeen siivottava. Ampumakilpailujen ja
harjoitusten aikana kertyvä jäte on lajiteltava radoilla oleviin
astioihin. Hylsyt on kerättävä radan hylsyastioihin. Rikkoutuneet
taulukehikot kootaan niille osoitettuun paikkaan.
Mahdolliset laiteviat ja ratarakenteiden vahingoittuminen on
ilmoitettava kunkin radan vastuuhenkilölle (luettelo
yhteyshenkilöistä on ilmoitustaululla).